Vår Integritetspolicy

Denna policy börjar att gälla från och med den 25e Maj 2018.

Nordisk TakExpress AB, 556043-6118, Kalmarleden 40, 746 37 Bålsta (”Nordisk TakExpress AB”, ”vi”, ”oss” eller ”vår”) är personuppgiftsansvarig för dina personuppgifter. Det är viktigt för oss att din integritet skyddas och respekteras när du använder Nordisk TakExpress ABs tjänster eller besöker vår webbplats. Sekretesspolicyn innehåller information om vilka personuppgifter vi samlar in om dig, varför vi samlar in dem och hur vi använder dem. Den förklarar också hur du kan utöva dina rättigheter när du ger oss förtroendet att behandla dina personuppgifter. Läs denna sekretesspolicy noga så att du känner till innehållet i den. Om du har några frågor är du välkommen att kontakta oss via kontaktuppgifterna längst ner i policyn.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN OM DIG?

Vi samlar in personuppgifter om dig när du kontaktar oss för besiktning av tak, offert eller affär. Personuppgifterna samlar vi in till vårt affärssystem för att information om din bostad ska gå ut till våra takexperter och montörer när de ska besöka dig. Vilka personuppgifter vi samlar in beror på omständigheterna och vilka tjänster du använder, men kan utgöras av följande:
Personuppgifter som vi behöver.

• namn
• personnummer
• e-postadress
• telefonnummer
• adress
• bostadsbeteckning
• årsinkomst (endast vid hjälp med finansiering)

Personuppgifter som vi samlar in från tredje parter

Vi bekräftar uppgiften om din bostadsbeteckning från www.metria.se .

VARFÖR SAMLAR VI IN DINA PERSONUPPGIFTER?

Våra ändamål
Vi behandlar dina personuppgifter för följande ändamål:
A) För vårt avtalsförhållandes skull:
• Skapa offert.
• Skapa faktura med korrekt innehåll.
• För att kunna söka ROT hos Skatteverket.
• Kunna kontakta dig vid behov.
• Upprätthålla en referenslista.
• För att våra montörer och takexperter ska hitta till din bostad.
• För att bedöma möjligheten att utföra arbete hos dig.
• Söka finansiering.

B) För våra berättigade ändamål:

• För analys- och statistikändamål i syfte att förbättra vår profil.
• För att kunna fastställa, göra gällande eller försvara rättsliga anspråk.

C) För marknadsföringsändamål:

• För att skicka direkt e-post eller sms till dig med, som innehåller en förfrågan till dig om att betygsätta vårt arbete och verksamhet.
• Använda ditt objekt som referens i offentliga kanaler som sociala medier och hemsida.

D) Vi kan också behandla dina personuppgifter om det är nödvändigt för att vi ska kunna uppfylla en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Vilken rättslig grund i dataskyddsförordningen åberopar vi som stöd för vår personuppgiftsbehandling?

Den personuppgiftsbehandling som sker för de ändamål som beskrivs i

– punkt (A) är nödvändig för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig,
– punkt (B) är nödvändig för våra berättigade intressen att utveckla, hantera, skydda och marknadsföra våra Tjänster samt för den affärsmässiga och strategiska ledningen av vår verksamhet,
– punkt (C) äger endast rum om vi har mottagit samtycke från dig till sådan behandling,
– punkt (D) är nödvändig för att fullgöra en rättslig förpliktelse eller ett myndighetsbeslut.

Har du en obligatorisk skyldighet att lämna dina personuppgifter?

När vi ber dig om personuppgifter som vi har angett är ”obligatoriska” på något sätt, rör det sig om personuppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla våra Tjänster (på grund av lag, avtal eller administrativa, tekniska eller andra skäl). Vissa personuppgifter krävs dock bara när du använder vissa särskilda funktioner, använder vissa valfria delar av våra tjänster eller ber oss eller våra partner om vissa resurser, erbjudanden, kampanjer, program m.m. Vi kommer att ange detta innan vi samlar in sådana personuppgifter från dig.

VEM KAN VI LÄMNA UT DINA PERSONUPPGIFTER TILL?

Överföring av uppgifter inom vår koncern

Uppgifter om dig som syns på faktura kan även ses av vår externa partner gällande ekonomisk redovisning Azets Insight AB. Vi kan lämna ut dina personuppgifter till vårt finska moderbolag Vesivek om det krävs för administrativa ändamål eller för att vi ska kunna tillhandahålla våra tjänster till dig. Vesivek som får tillgång till dina personuppgifter följer rutiner som överensstämmer med denna policy.

Partner, sponsorer och annonsörer

Vi kan lämna ut dina personuppgifter till våra partner i syfte att du ska bedöma och betygsätta vårt arbete hos dig, men bara om du har bett oss att göra det eller lämnat samtycke till det.
Som vi beskrev ovan kan vi också använda uppgifter på aggregerad nivå för att kontrollera hur våra Tjänster används så att vi kan förbättra och utveckla dem och vi kan lämna ut sådana aggregerade uppgifter till tredje parter, t.ex. innehållspartner Aggregerade uppgifter av sådant slag innehåller inte några personuppgifter som kan kopplas till dig.
Tredje parter för säkerhetsändamål eller andra berättigade ändamål

Vi kan också lämna ut personuppgifter till tredje parter om vi har skälig anledning att tro att detta är nödvändigt:

● för att uppfylla giltiga rättsliga förpliktelser som att svara på stämningsansökningar, fullgöra domstolsförelägganden eller efterkomma tillstånd till husrannsakan och i övrigt såsom tillåts enligt lag,
● för att skydda våra rättigheter eller tillgångar som tillhör oss eller våra kunders eller anställdas säkerhet,
● för att framställa eller försvara oss mot klagomål eller rättsanspråk i domstol, administrativa eller andra förfaranden,
● för att fastställa kreditrisk, för rapporteringsändamål och för att erhålla betalning för våra Tjänster,
● som en del av fusioner och företagsförvärv, förutsatt att den potentiella köparen eller säljaren åtar sig att respektera dina personuppgifter på ett sätt som överensstämmer med vår sekretesspolicy,
● till utomstående revisorer och tillsynsmyndigheter.

Tredjepartsleverantörer

Vi kan anlita tredjepartsleverantörer för att utföra tjänster åt oss, såsom att tillhandahålla infrastruktur och IT-tjänster (exempelvis datalagring), hantera kredit- och betalkortsbetalningar, tillhandahålla tjänster till våra kunder, samla in skuldbedömningar, förbättra uppgifter, behandla kundförfrågningar samt genomföra annan statistisk analys. Tredjepartsleverantörerna har tillgång till dina personuppgifter när de utför dessa tjänster, men har endast rätt att behandla dem på våra vägnar och i enlighet med våra instruktioner.

VAR BEHANDLAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Dina personuppgifter kommer att lagras och behandlas av Nordisk TakExpress AB i enlighet med gällande lagstiftning (GDPR) samt denna integritetspolicy (”Integritetspolicyn”). Genom att använda våra tjänster accepterar du vår Integritetspolicy och vår behandling av dina personuppgifter.
Med andra ord, Vi på Nordisk TakExpress AB är ansvariga för hur dina personuppgifter hanteras när du använder tjänsten och besöker vår hemsida.

HUR LÄNGE SPARAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi sparar bara dina personuppgifter så länge som det krävs för de ändamål som beskrivs ovan under rubriken ”Varför behandlar vi dina personuppgifter?” Vi raderar dem sedan på ett säkert sätt eller, i vissa fall, anonymiserar dem. Vi genomför regelbundet kontroller för att fastställa när personuppgifter ska raderas. Eftersom vi behandlar dina personuppgifter för olika ändamål kommer den tid som dina uppgifter faktiskt sparas att variera beroende på omständigheterna.

HUR SKYDDAR VI DINA PERSONUPPGIFTER?

Det är mycket viktigt för oss att skydda dina personuppgifter. Alla personuppgifter som du lämnar till oss lagras på säkra servrar och vi tillämpar robusta processer för att skydda dem mot förlust, missbruk, obehörig åtkomst, ändringar, avslöjanden eller förstöring. Även om vi arbetar hårt för att skydda dina personuppgifter kan vi inte garantera att de säkerhetsåtgärder vi vidtar kommer att förebygga varje försök till obehörig åtkomst, användning eller avslöjande av dina personuppgifter.

HUR FÅR DU TILLGÅNG TILL DINA PERSONUPPGIFTER?

Vi förstår att du ibland kanske vill ha mer information från oss om dina personuppgifter och hur de behandlas eller att du ibland kan behöva uppdatera eller rätta personuppgifter som du har lämnat till oss. I detta sammanhang har du bland annat följande rättigheter:

● Rätt till tillgång till dina personuppgifter: Du har rätt till en bekräftelse från oss på om vi behandlar personuppgifter som rör dig och, i sådana fall, att få tillgång till personuppgifterna och information.
● Rätt till rättelse: Om du anser att personuppgifter som vi behandlar om dig är felaktiga har du rätt att kräva att vi rättar dem.
● Rätt till radering av personuppgifter (rätt att bli bortglömd): Under vissa omständigheter, t.ex. om dina personuppgifter har behandlats på ett olagligt sätt eller om du har återkallat ett samtycke du tidigare lämnat (om personuppgiftsbehandlingen stöder sig på samtycke) har du rätt att kräva att vi raderar dina personuppgifter (vilket vi då ska göra).
● Rätt till begränsning av behandling: Under vissa omständigheter, t.ex. om du bestrider att dina personuppgifter är riktiga eller om du invänder mot att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas till dess att en lösning har hittats.
● Rätt att göra invändningar mot behandlingen: Under vissa omständigheter, t.ex. om du ifrågasätter att vi har ett berättigat intresse att behandla dina personuppgifter, har du rätt att invända mot behandlingen av skäl som hänför sig till din specifika situation.
● Rätt till dataportabilitet: Om behandling av dina personuppgifter sker automatiserat med stöd av samtycke från dig eller för att vi ska kunna fullgöra vårt avtal med dig har du rätt att kräva att få ut dina personuppgifter i ett maskinläsbart format för att överföra dem till en annan personuppgiftsansvarig.
● Rätt att inge klagomål till en tillsynsmyndighet: Du har rätt att inge klagomål angående vår behandling av dina personuppgifter till den behöriga tillsynsmyndigheten.

Om vår behandling av dina personuppgifter sker med stöd av samtycke från dig har du rätt att återkalla ditt samtycke när som helst (detta påverkar dock inte den behandling som skett med stöd av ditt samtycke innan det återkallades) genom att kontakta oss eller i förekommande fall ändra inställningarna i våra Tjänster.

Vi ber dig kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan om du vill utöva någon eller några av dina rättigheter. Vi kommer att tillämpa affärsmässigt rimliga åtgärder för att besvara en förfrågan från dig inom 7 dagar från mottagandet. Om vi inte kan besvara din förfrågan inom 7 dagar från mottagandet kommer vi att meddela dig om anledningen till detta och när vi tror att vi kommer att kunna fullgöra din begäran.

Du kan också utöva denna rättighet när som helst genom att kontakta oss på info@takexpress.se.

ÄNDRINGAR I DENNA SEKRETESSPOLICY

Vi kan då och då göra ändringar i vår sekretesspolicy. Det är därför viktigt att du regelbundet kontrollerar den senaste versionen av denna policy. När vi gör ändringar i sekretesspolicyn publicerar vi ändringarna här. Om det rör sig om väsentliga ändringar kommer vi också att meddela dig på ett tydligare sätt, t.ex. genom att skicka e-post till dig. Om vi ändrar denna sekretesspolicy på ett sätt som påverkar hur vi använder dina personuppgifter kommer vi att underrätta dig om vilka åtgärder du kan vidta till följd av dessa ändringar. Vi kommer också arkivera tidigare versioner av denna sekretesspolicy för din kontroll.
KONTAKT
Vi uppskattar alla frågor, anmärkningar och krav rörande denna sekretesspolicy, vilka kan skickas till info@takexpress.se.
Vi följer och är bundna av den allmänna dataskyddsförordningen 2016/679, lag (2018:218) med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning samt lagen (2003:389) om elektronisk kommunikation.